Hosteli

Tel:032/352 999

hotel@hotel-kunjevci.hr

http://www.hotel-kunjevci.hr

Ostello “Plus Kunjevci”

Tel:032/332 466

hostel.plus@gmail.com

www.hostel-plus.hr

Ostello “Plus” (filiale dell’ostello “Plus Kunjevci”)

Tel:032/339 777

recepcija@hostel-kristal.hr

www.hostel-kristal.hr

Ostello “Kristal”

Tel:032/333 021

hostel.plus@vk.t-com-hr

www.hostel-plus.hr

Ostello “Plus Vinkovci”

Tel:032/ 301-206

Mob:098/ 391 586

hostel.vukovar@gmail.com

Ostello “Zürich”

Tel:032 618 224

hostel@mcdrvu.hr

www.mcdrvu.hr

Ostello “Dubrovnik”

Tel:032/ 301 216

ruc.vukovar@gmail.com

Ostello “RUC”

Tel:00385 (0)32/424-808

dom.ucenika.vukovar@vk.t-com.hr

Dom učenika Vukovar

Mob:099 670 95 22

hospes.doo@gmail.com

Vila Ljiljana

Tel:032 353 500

info@virovi.hr

virovi.hr

Hostel Otočki Virovi